Apollo’s Fire wins 2019 Grammy Award for ‘Orpheus’ album with Karim Sulayman